رییس ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ن‍ی‍ش‍‍اب‍ور م‍د‌اخ‍ل‍ه‌ ن‍م‍‍ای‍ن‍دگ‍‍ان‌ م‍ج‍ل‍س‌ ج‍‍ه‍ت‌ م‍س‍ت‍ث‍ن‍‍ی‌ ش‍دن‌ ‌ار‌اض‍‍ی‌ ‌ه‍ن‍رس‍ت‍‍ان‌ و ‌آم‍وزش‍ک‍ده‌ ک‍ش‍‍اورز‌ی‌ ش‍‍ه‍ی‍د رج‍‍ای‍‍ی‌ ن‍ی‍ش‍‍اب‍ور ‌از ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‍ن‌ در طرح‌ م‍س‍ک‍ن‌ م‍‍ه‍ر را خواستار شد .
‌ع‍ل‍ی‍رض‍‍ا م‍ل‍ک‍‍ی‌ در گ‍ف‍ت‌ و گ‍و ب‍‍ا ‌ای‍رن‍‍ا تصریح کرد‌: در ‌اق‍د‌ام‍‍ی‌ ‌غ‍ی‍ر ک‍‍ارش‍ن‍‍اس‍‍ی‌ و ‌غ‍ی‍ر‌اص‍ول‍‍ی‌، ب‍دون‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ی‍‍از‌ه‍‍ا‌ی‌ ح‍‍ال‌ و ‌آی‍ن‍ده‌ ش‍‍ه‍ر ن‍ی‍ش‍‍اب‍ور ‌ار‌اض‍‍ی‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ‌ای‍ن‌ دو م‍رک‍ز ب‍ه‌ وس‍‍ع‍ت‌ 70 ‌ه‍ک‍ت‍‍ار ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ‌ار‌اض‍‍ی‌ ‌غ‍ی‍رق‍‍اب‍ل‌ ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ و ب‍‍ای‍ر ج‍‍ه‍ت‌ طرح‌ م‍س‍ک‍ن‌ م‍‍ه‍ر م‍‍ع‍رف‍‍ی‌ و ت‍خ‍ص‍ی‍ص‌ ی‍‍اف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌ .
و‌ی‌ ب‍‍ا ب‍ی‍‍ان‌ ‌ای‍ن‍ک‍ه‌ طرح‌ م‍س‍ک‍ن‌ م‍‍ه‍ر ‌از ب‍رک‍‍ات‌ دول‍ت‌ ‌ع‍د‌ال‍ت‌ خ‍و‌اه‌ ‌اس‍ت‌ ‌اف‍زود :زم‍ی‍ن‌ ب‍‍ای‍ر ب‍ه‌ زم‍ی‍ن‍‍ی‌ گ‍ف‍ت‍ه‌ م‍‍ی‌ ش‍ود ک‍ه‌ ب‍ی‍ش‌ ‌از 10 س‍‍ال‌ ب‍ر رو‌ی‌ ‌آن‌ ، ک‍‍ار‌ی‌ ‌ان‍ج‍‍ام‌ ن‍ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ .
و‌ی‌ ‌اف‍زود : ‌ای‍ن‌ ت‍خ‍ص‍ی‍ص‌ ب‍‍ا وج‍ود م‍خ‍‍ال‍ف‍ت‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ وزی‍ر و س‍‍ای‍ر م‍س‍وولان‍‍‌ ک‍ش‍ور‌ی‌ و اس‍ت‍‍ان‍‍ی‌ ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، ف‍ق‍ط ج‍‍ه‍ت‌ رف‍‍ع‌ م‍س‍وول‍ی‍ت‌ ف‍ور‌ی‌ و ب‍دون‌ دردس‍ر ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌ .
و‌ی‌ ب‍‍ا ب‍ی‍‍ان‌ ‌ای‍ن‍ک‍ه‌ ت‍‍ا ک‍ن‍ون‌ ‌اش‍خ‍‍اص‌ ح‍ق‍ی‍ق‍‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍‍ی‌ م‍ت‍‍ع‍دد‌ی‌ ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ ش‍‍ه‍رد‌ار‌ی‌ و م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍‍ه‍رس‍‍از‌ی‌ ق‍ص‍د ت‍‍ع‍رض‌ و ت‍ص‍رف‌ ‌ای‍ن‌ ار‌اض‍‍ی‌ ر‌ا د‌اش‍ت‍ه‌ ‌ان‍د گ‍ف‍ت‌ : ح‍ت‍‍ی‌ در س‍‍ال‌ 79 ط‍ی‌ ر‌ا‌ی‌ ش‍م‍‍اره‌ 138/313 ‌ای‍ن‌ ‌ارگ‍‍ان‌ ‌ه‍‍ا در م‍ح‍‍اک‍م‌ ق‍ض‍‍ای‍‍ی‌ م‍ح‍ک‍وم‌ ش‍ده‌ ‌ان‍د.


م‍ل‍ک‍‍ی‌ ت‍ص‍ری‍ح‌ ک‍رد : ‌ای‍ن‌ دو م‍رک‍ز ‌آم‍وزش‍‍ی‌ در ‌اث‍ر ک‍وش‍ش‌ و ت‍لاش‌ ‌ه‍دف‍م‍ن‍د و ش‍ب‍‍ان‍ه‌ روز‌ی‌ ط‍ی‌ م‍دت‌ 26 س‍‍ال‌ ب‍‍ا ص‍رف‌ ‌ه‍ز‌ار‌ان‌ ن‍ف‍ر س‍‍ا‌ع‍ت‌ ک‍‍ار و م‍ی‍ل‍ی‍‍ارد‌ه‍‍ا ت‍وم‍‍ان‌ ‌ه‍زی‍ن‍ه‌ دول‍ت‍‍ی‌ و ‌اج‍ر‌ا‌ی‌ ب‍ی‍ش‌ ‌از 30‌ ه‍ز‌ار م‍ت‍رم‍رب‍‍ع‌ ‌ا‌ع‍ی‍‍ان‌ و ب‍ک‍‍ارگ‍ی‍ر‌ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌آب‍ی‍‍ار‌ی‌ م‍ک‍‍ان‍ی‍زه‌ ، خ‍‍اک‌ ب‍رد‌ار‌ی‌ و‌اص‍لاح‌ خ‍‍اک‌ و خ‍‍اک‍ری‍ز‌ی‌ م‍ج‍دد ‌از زم‍ی‍ن‍‍ی‌ ل‍م‌ ی‍زر‌ع‌ و ب‍‍ای‍ر ت‍ب‍دی‍ل‌ ب‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ د‌ای‍ر و ح‍‍اص‍ل‌ خ‍ی‍ز ک‍ش‍‍اورز‌ی‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ .
ب‍ه‌ گ‍ف‍ت‍ه‌ م‍دی‍ر‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ن‍ی‍ش‍‍اب‍ور، ‌ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ در ‌ای‍ن‌ س‍‍ال‍‍ه‍‍ام‍ط‍ال‍‍ع‍‍ات‌ گ‍س‍ت‍رده‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ت‍دوی‍ن‌ طرح‌ ج‍‍ام‍‍ع‌ و ت‍ف‍ض‍ی‍ل‍‍ی‌ ‌ای‍ن‌ دو م‍رک‍ز ‌از ‌اح‍د‌اث‌ ف‍ض‍‍ا‌ه‍‍ا و م‍ر‌اک‍ز د‌ام‍پ‍رور‌ی‌ ، م‍ر‌غ‍د‌ار‌ی‌ ، ب‍‍ا‌غ‍د‌ار‌ی‌ ،پ‍رورش‌ م‍‍ا‌ه‍‍ی‌ ، زن‍ب‍ورد‌ار‌ی‌ ، س‍‍ای‍ت‌ ورزش‍‍ی‌ ، س‍‍اخ‍ت‍م‍‍ان‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌اد‌ار‌ی‌ و ‌آم‍وزش‍‍ی‌ ، خ‍و‌اب‍گ‍‍اه‌ و س‍‍ال‍ن‌ س‍رپ‍وش‍ی‍ده‌ و م‍‍ان‍ن‍د ‌آن‌ طب‍ق‌ ‌اس‍ت‍‍ان‍د‌ارد‌ه‍‍ا در ج‍‍ه‍ت‌ ت‍وس‍‍ع‍ه‌ و ‌ای‍ج‍‍اد ‌ه‍ن‍رس‍ت‍‍ان‌ و ‌آم‍وزش‍ک‍ده‌ ‌ا‌ی‌ ب‍ن‍‍ام‌ و م‍طرح‌ در ک‍ش‍ور ‌ان‍ج‍‍ام‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ .
م‍ل‍ک‍‍ی‌ ‌اف‍زود:‌از ک‍ل‌ م‍س‍‍اح‍ت‌ ‌ای‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ 10‌ه‍ک‍ت‍‍ار ج‍‍ه‍ت‌ ‌اح‍د‌اث‌ پ‍‍ارک‌ ‌ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍‍اور‌ی‌ ک‍ه‌ ‌از م‍ص‍وب‍‍ات‌ دول‍ت‌ ن‍‍ه‍م‌ ‌اس‍ت‌ و 30 ‌ه‍ک‍ت‍‍ار ب‍ر‌ا‌ی‌ س‍‍اخ‍ت‌ م‍ج‍ت‍م‍‍ع‌ ‌آم‍وزش‍‍ی‌ ف‍‍اطم‍ی‍ه‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ‌ال‍ذ‌ه‍ب‌ (وی‍ژه‌ دخ‍ت‍ر‌ان‌ ی‍ت‍ی‍م‌ در ت‍م‍‍ام‌ م‍ق‍‍اط‍ع‌ ) و ح‍دود 10 ‌ه‍ک‍ت‍‍ار ‌ه‍م‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ س‍‍اخ‍ت‌ ‌آم‍وزش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ‌ا‌ی‌ دخ‍ت‍ر‌ان‌ ن‍ی‍ش‍‍اب‍ور در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ .
و‌ی‌ ‌اظ‍ه‍‍ار د‌اش‍ت‌ : در ‌آی‍ن‍ده‌ ن‍زدی‍ک‌ چ‍‍ه‍‍ار ‌ه‍ک‍ت‍‍ار ن‍ی‍ز ج‍‍ه‍ت‌ ‌اح‍د‌اث‌ م‍رک‍ز ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍‍ع‍ل‍م‌ ت‍خ‍ص‍ی‍ص‌ و م‍ج‍ز‌ا می گردد.

+ نوشته شده در جمعه ۱۱ امرداد ۱۳۸٧ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ به قلم همشهری خیام پیام های دیگران ()